خدمات پشتیبانی و مانیتورینگ

پشتیبانی خودکار با سیستم مانیتورینگ زبیکس

مطابق سیستم شما سناریو مانیتورینگ نوشته میگردد و هزینه راه اندازی به همراه زمان نگهداری برای شما فاکتور خواهد شد. سیستم مانیتورینگ درصورت قطعی سیستم (به مدت 5 دقیقه) به شما از طریق ایمیل اطلاع رسانی می نماید.

درخواست پشتیبانی حرفه ای

در این سیستم مطابق هزینه ساعتی کارشناسان تحلیل یار پاسخگو و پشتیبان سیستم شما خواهند بود.